logo
Geluid vanwege spoorverkeer: actieplan

De staatssecretaris voor Infrastructuur en Milieu heeft op 14 januari 2014 het actieplan omgevingslawaai voor drukbereden spoorwegen 2013-2018 vastgesteld.

In dit actieplan beschrijft de overheid het beleid rondom het terugdringen van het omgevingslawaai op de hoofdspoorwegen en de effecten op landelijk niveau die worden verwacht van de maatregelen die in de komende periode worden genomen. De planning van de maatregelen die in het actieplan staan kan nog veranderen. Te zijner tijd wordt per maatregel een afzonderlijk besluit genomen waarop belanghebbenden kunnen reageren.

Achtergrond
Het eerste actieplan omgevingslawaai is opgesteld in 2008 en had betrekking op de jaren 2008 tot 2013. Op grond van de Europese Richtlijn Omgevingslawaai moeten alle lidstaten elke vijf jaren een actieplan opstellen waarin staat beschreven welk beleid en welke plannen in die periode tot uitvoering zullen komen. Met dit nieuwe actieplan voor de periode tot 2018 laat het ministerie zien welke inspanningen worden verricht om de overlast van het geluid dat wordt veroorzaakt door treinverkeer, terug te dringen. Overeenkomstig de Europese afspraken heeft de staatssecretaris het actieplan hoofdspoorwegen, maar ook dat voor rijkswegen en Schiphol, inmiddels aangeboden aan de desbetreffende EU autoriteit.

 

Procedure
Het Actieplan spoorwegen ligt van 13 februari 2014 tot 26 maart 2014 tijdens tijdens kantooruren ter inzage op het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 1-6, 2597 JG Den Haag. De vaststelling van het actieplan staat niet open voor beroep. Het “actieplan omgevingslawaai voor drukbereden spoorwegen 2013-2018” kunt u ook digitaal raadplegen op deze site. Inhoudelijke vragen over het actieplan kunt u per email sturen naar RijksactieplanGeluid@minienm.nl.

Raadplegen
bekendmaking vaststelling actieplannen omgevingslawaai Rijk actieplan omgevingslawaai voor drukbereden spoorwegen 2013-2018

Meer informatie

 

picture