logo
Geluid vanwege spoorverkeer: geluidkaart

Geluidkaart
Wilt u weten hoeveel geluid het treinverkeer maakt? Op deze website is de geluidkaart hoofdspoorwegen te vinden. Dit is een kaart van Nederland waarop de kleur rond hoofdspoorwegen laat zien hoeveel spoorgeluid omwonenden horen. In 2007 is voor de eerste keer een geluidskaart vastgesteld. Op 29 juni 2012 heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu de tweede geluidkaart voor hoofdspoorwegen vastgesteld. Deze geluidkaart geeft aan hoeveel geluid er in 2011 afkomstig was van hoofdspoorwegen waar meer dan 30.000 treinen reden.

Achtergrond
Op 25 juni 2002 heeft het Europees Parlement de Europese Richtlijn Omgevingslawaai vastgesteld. Sinds 2004 is de richtlijn in de Nederlandse wetgeving verankerd. De richtlijn dient om de inwoners van de Europese Gemeenschap te beschermen tegen de belangrijkste bronnen van geluid. Geluid door treinverkeer is naast geluid door wegverkeer, industrie en vliegtuigen één van deze bronnen. De richtlijn verplicht lidstaten om elke vijf jaar kaarten vast te stellen van de geluidsituatie langs drukbereden hoofdspoorwegen. De informatie in deze kaarten dient drie doelen: het publiek informeren over de geluidssituatie, de Europese Commissie van gegevens voorzien over deze geluidsituatie, en als basis voor nog vast te stellen actieplannen.

Welke informatie bevat de geluidkaart?
De hoeveelheid geluid van treinverkeer is op de geluidkaart te zien door middel van verschillende kleuren. Dit zijn de geluidcontouren van de gemiddelde geluidsbelasting per etmaal (Lden) en per nacht (Lnight). De sterkte van geluid wordt uitgedrukt in decibel. U kunt tot op wijkniveau de geluidcontouren bekijken. De geluidbelasting per afzonderlijke woning is niet berekend. Op de geluidkaart van 2011 zijn alleen de geluidcontouren weergegeven van hoofdspoorwegen waar in 2011 meer dan 30.000 treinen reden. De geluidkaart van 2006 laat alleen de geluidscontouren zien van hoofdspoorwegen waar in 2006 meer dan 60.000 treinen reden. Deze grenzen zijn wettelijk bepaald. Op de geluidkaart 2011 zijn tenslotte ook nog alle beschermde stiltegebieden in Nederland weergegeven.

 

Werking van de geluidkaart
Open hier de geluidkaart. Om een specifieke locatie op de kaart te zien, kan gebruik worden gemaakt van de zoekfunctie. Boven de geluidskaart kunt u uw woonplaats of postcode invoeren. Vervolgens klikt u op het zoek teken rechts van het invulveld. U ziet nu de geluidscontouren in het door u gekozen gebied. Wilt u op een gebied in- of uitzoomen, dan kunt u dat regelen met behulp van de + en – linksboven in de kaart. Met de vier pijlen kunt u het kaartbeeld naar links, rechts, boven en beneden schuiven om een naastgelegen gebied te bekijken. Rechts van het kaartbeeld staan een aantal opties voor weergave. Om geluidscontouren in beeld te krijgen moet u altijd de optie “Geluidcontouren” aanvinken. U kunt kiezen voor weergave van geluidscontouren als Lden (gemiddelde van 24 uur) of Lnight (gemiddelde per nacht). Ook kunt u alle hoofdspoorwegen, stiltegebieden en gemeentegrenzen aan- of uitvinken. De geluidskaart geeft aan hoeveel geluid er afkomstig was van hoofdspoorwegen in een te kiezen jaar. De hoeveelheid geluid is weergegeven met geluidscontouren in stappen van vijf decibel. Elke stap heeft een aparte kleur. Geel staat voor weinig geluid, paars voor veel geluid. Op de geluidskaart is alleen het geluidsniveau opgenomen hoger dan 55 decibel. Dit is een wettelijk bepaalde grens. Lagere geluidsniveaus zijn daarom niet weergegeven.

Hoe is de geluidkaart gemaakt?
De geluidkaart is gemaakt met een computerrekenprogramma. Dit rekenprogramma is gebaseerd op resultaten van metingen. Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van een groot aantal gegevens, zoals het aantal en type treinen, constructie van het spoor, de snelheid van treinen en de hoogte van geluidschermen. In het rekenprogramma is ook de omgeving meegenomen die invloed heeft op de hoeveelheid geluid.

Hoeveel mensen hebben hinder van treinverkeer?
Na het berekenen van de geluidcontouren is bepaald hoeveel woningen er in een bepaalde kleurzone liggen. Vervolgens is aan de hand van het aantal woningen bepaald hoeveel mensen er in een bepaalde kleurzone wonen en hoeveel mensen (erg veel) last hebben van het geluid afkomstig van hoofdspoorwegen. Deze aantallen staan in tabellen die rechts op deze pagina zijn te downloaden.

Raadpleeg de Geluidkaart

Raadpleeg de tabellen

Raadpleeg de formele vaststelling

Raadpleeg de FAQ

Meer informatie

 

picture