logo
Geluid vanwege spoorverkeer: uitleg

Achtergrond
Op 1 juli 2012 zijn door een wetswijziging van de Wet milieubeheer de geluidproductieplafonds (gpp’s) voor hoofdspoorwegen en ook voor rijkswegen van kracht geworden. Gpp’s stellen een heldere grens over de toelaatbare hoeveelheid geluid en voorkomen een onbelemmerde groei van het geluid door toenemend verkeer. Meer informatie over achterliggende wet- en regelgeving vindt u bij Infomil.

Wat zijn gpp's?
Geluidproductieplafonds zijn berekende waarden op referentiepunten. Deze referentiepunten liggen om de 100 meter op 4 meter boven lokaal maaiveld, op een vaste afstand van 50 meter aan weerszijden van het spoor. De gpp’s, brongegevens en relevante besluitinformatie zijn opgenomen in het zogenaamde geluidregister. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat is verantwoordelijk voor het vaststellen van en het toezicht op de naleving van de gpp’s op de referentiepunten. De beheerder van de infrastructuur is verantwoordelijk voor de naleving.

Wat vindt u in het geluidregister?
Op deze site is het geluidregister voor het spoor ontsloten. In het geluidregister treft u aan:


 

Voor wie is het geluidregister?
De site biedt informatie voor iedereen die informatie wil over de gpp’s langs het spoor. Dat kan zijn als omwonende, of als overheid / adviesbureau dat werkt aan een project nabij het spoor. De brongegevens uit het geluidregister moeten gebruikt worden bij akoestische berekeningen voor spoorgeluid, die nodig zijn bij diverse besluitvormingsprocessen.

Werking van het geluidregister
In het geluidregister kan alle informatie worden ingezien door op de kaart van Nederland in te zoomen naar het gewenste gebied. Er is een handleiding beschikbaar voor gebruik van het geluidregister. Door te klikken op de kaart en de referentiepunten wordt de informatie getoond. Ook kan eenvoudig een selectie worden gemaakt van het gebied waarvan informatie gewenst is. De informatie of data kan ook gedownload worden, voor verdere bewerking in bijvoorbeeld specialistische akoestische rekenprogramma’s.

Aanpassen van gpp's
Het geluidregister kan alleen aangepast worden na het doorlopen van een wettelijke procedure en na een besluit door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Naast de Minister kan ook een lokale overheid of beheerder van de infrastructuur een verzoek doen tot nieuwe berekening of vaststelling - bijvoorbeeld vanwege een nieuw bouwproject, of geluidwerende voorziening. Men richt dan een verzoek aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat conform de wettelijke regels die hiertoe van kracht zijn. De benodigde berekeningen van de aan te vragen nieuwe geluidproductieplafonds dienen altijd door de beheerder van de infrastructuur te worden uitgevoerd.

Procedure
Een besluit tot wijziging van geluidproductieplafonds en de daaraan ten grondslag liggen akoestische onderzoeken is te vinden op de site van BSV. Meer informatie over de inspraakprocedure is eveneens op deze site te vinden.

Geluidregister werkt alleen met Internet Explorer. Indien een andere browser gebruikt wordt, zal hiervoor een ie-extensie geïnstalleerd moeten worden.

Raadpleeg het Geluidregister

Meer informatie

 

 

picture