logo
Geluid vanwege spoorverkeer: uitleg

Achtergrond
Op 1 juli 2012 zijn door een wetswijziging van de Wet milieubeheer de geluidproductieplafonds (gpp’s) voor hoofdspoorwegen en ook voor rijkswegen van kracht geworden. Gpp’s stellen een heldere grens over de toelaatbare hoeveelheid geluid en voorkomen een onbelemmerde groei van het geluid door toenemend verkeer. Ook bepalen de gpp’s welke eventuele geluidmaatregelen getroffen moeten worden bij woningbouw langs het spoor. Meer informatie over achterliggende wet- en regelgeving vindt u bij Infomil.

Wat zijn gpp's?
Geluidproductieplafonds zijn berekende waarden voor de geluidproductie op referentiepunten. Deze referentiepunten liggen om de 100 meter op 4 meter boven lokaal maaiveld, op een vaste afstand van 50 meter aan weerszijden van het spoor. Een gpp wordt berekend op basis van het wettelijke rekenvoorschrift en aan de hand van zogenaamde brongegevens. Brongegevens zijn gegevens over de sporen en het gebruik van de sporen in een bepaalde referentiesituatie. De gpp’s, brongegevens en relevante besluitinformatie zijn opgenomen in het zogenaamde geluidregister. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat is verantwoordelijk voor het vaststellen van, en het toezicht o,p de naleving van de gpp’s op de referentiepunten. De beheerder van de infrastructuur is verantwoordelijk voor de naleving.

Wat vindt u in het geluidregister?
Op deze site is het geluidregister voor het spoor ontsloten. In het geluidregister treft u aan:


 

Downloadbare gegevens i.p.v. digitale kaart
Tot medio 2022 kon via een digitale kaart het geluidregister geraadpleegd worden. De software die daarvoor gebruikt werd is verouderd. De digitale kaart is daarom niet meer te raadplegen. Wel zijn alle bovengenoemde gegevens terug te vinden in een groot downloadbaar bestand. Bij wijzigingen zullen er lokale extra bestanden beschikbaar komen. Indien u hulp nodig heeft om deze informatie in te zien, of indien voor een bepaalde locatie een grafische weergave van de gpp’s wilt ontvangen als plaatje (jpg), dan kunt u contact opnemen met het gpp-loket. Het e-mailadres vindt u in de kolom hiernaast.

Toekomst
Bij de inwerkintreding van de Omgevingswet zal het RIVM verantwoordelijk worden voor het ontsluiten van het geluidregister. Daar is al nieuwe software voor ontwikkeld. De digitale kaart keert dan weer terug.

Aanpassen van gpp's
Het geluidregister kan alleen aangepast worden na het doorlopen van een wettelijke procedure en na een besluit door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Naast de Minister kan ook een lokale overheid of beheerder van de infrastructuur een verzoek doen tot nieuwe berekening of vaststelling - bijvoorbeeld vanwege een nieuw bouwproject, of geluidwerende voorziening. Men richt dan een verzoek aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat conform de wettelijke regels die hiertoe van kracht zijn. De benodigde berekeningen van de aan te vragen nieuwe geluidproductieplafonds dienen altijd door de beheerder van de infrastructuur te worden uitgevoerd.

Informatie over procedures voor gpp-wijzigingen
Een besluit tot wijziging van geluidproductieplafonds en de daaraan ten grondslag liggen akoestische onderzoeken is te vinden op de site van BSV. Meer informatie over de inspraakprocedure is eveneens op deze site te vinden.

Meer informatie

 

 

picture