logo
Geluid vanwege spoorverkeer: uitleg

Achtergrond
Op 1 juli 2012 zijn door een wetswijziging van de Wet milieubeheer de geluidproductieplafonds (gpp’s) voor hoofdspoorwegen en ook voor rijkswegen van kracht geworden. Gpp’s stellen een heldere grens over de toelaatbare hoeveelheid geluid en voorkomen een onbelemmerde groei van het geluid door toenemend verkeer. Ook bepalen de gpp’s welke eventuele geluidmaatregelen getroffen moeten worden bij woningbouw langs het spoor. Meer informatie over achterliggende wet- en regelgeving vindt u bij Infomil.

Wat zijn gpp's?
Geluidproductieplafonds zijn berekende waarden voor de geluidproductie op referentiepunten. Deze fictieve referentiepunten liggen om de 100 meter op 4 meter boven lokaal maaiveld, op een vaste afstand van 50 meter aan weerszijden van het spoor. Een gpp wordt berekend op basis van het wettelijke rekenvoorschrift en aan de hand van zogenaamde brongegevens. Brongegevens zijn gegevens over de sporen en het gebruik van de sporen in een bepaalde referentiesituatie. De gpp’s, brongegevens en relevante besluitinformatie zijn opgenomen in het zogenaamde geluidregister. De Minister van Infrastructuur en Waterstaat is verantwoordelijk voor het vaststellen van, en het toezicht o,p de naleving van de gpp’s op de referentiepunten. De beheerder van de infrastructuur is verantwoordelijk voor de naleving.

Wat vindt u in het geluidregister?
Op deze site is het geluidregister voor het spoor ontsloten. In het geluidregister treft u aan:


 

De gegevens zijn verdeeld over:

1 Downloadbare informatie geluidregister
Download
(gewijzigd 13 juli 2023)
Alle bovengenoemde gegevens zijn terug te vinden in een groot downloadbaar bestand. Om deze gegevens te kunnen gebruiken voor berekeningen of in te kunnen zien is gespecialiseerde software nodig.

2 Kaart met referentiepunten
Kaart met Referentiepunten
(gewijzigd 13 december 2022)
Toelichting kaart met referentiepunten Geluidproductieplafonds: referentiepuntnummer, geluidproductieplafondwaarde, status, ingangsdatum en meest recente realisatiewaarde volgens geluidregister op datum 13 december 2022 Bovenbouw, Spoormodel en Geluidschermen: conform situatie naleving 2021 Geluidbelastingenkaart Spoorwegen: Lden en Lnight in dB, berekend volgens Reken- en meetvoorschrift geluid 2012, bijlage VII (CNOSSOS), ten behoeve van de geluidbelastingkaart voor Europa

3 Kaart brongegevens geluidregister
Kaart met Brongegevens
(gewijzigd 19 juli 2023)
Kaart met daarop aangegeven baanvakken, snelheid, bovenbouw, geluidschermen, perronranden, bruggen, tunnels, tunnelbakken, overkappingen en plafondcorrectiewaarden van het meest recente geluidregister.

Toekomst
Bij de inwerkintreding van de Omgevingswet zal het RIVM verantwoordelijk worden voor het ontsluiten van het geluidregister. Daar is al nieuwe software voor ontwikkeld.

Aanpassen van gpp's
Het geluidregister kan alleen aangepast worden na het doorlopen van een wettelijke procedure en na een besluit door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Naast de Minister kan ook een lokale overheid of beheerder van de infrastructuur een verzoek doen tot nieuwe berekening of vaststelling van de geluidproductieplafonds - bijvoorbeeld vanwege een nieuw bouwproject, of geluidwerende voorziening. Men richt dan een verzoek aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat conform de wettelijke regels die hiertoe van kracht zijn. De benodigde berekeningen van de aan te vragen nieuwe geluidproductieplafonds dienen altijd door de beheerder van de infrastructuur te worden uitgevoerd.

Informatie over procedures voor gpp-wijzigingen
Een besluit tot wijziging van geluidproductieplafonds en de daaraan ten grondslag liggen akoestische onderzoeken zijn te vinden op de site van BSV. Meer informatie over de inspraakprocedure is eveneens op deze site te vinden.

Meer informatie

 

 

picture