logo
Geluid vanwege spoorverkeer: uitleg

Geluid vanwege spoorverkeer
Deze website biedt de wettelijke informatie over geluid vanwege spoorverkeer.

Achtergrond
Op 1 juli 2012 zijn de geluidregels voor de meeste spoorwegen ingrijpend gewijzigd. Voor de hoofdspoorwegen zijn in een nieuw hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer daarvoor nieuwe regels opgenomen, die de introductie van geluidproductieplafonds inhouden. Ook is de sanering van bestaande knelpunten opnieuw geregeld. Daarnaast zijn delen uit de Wet geluidhinder overgeheveld naar het nieuwe hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer (geluidkaart, actieplan).

Geluidregister, geluidkaart en het nalevingsverslag
Wat zijn de verschillen tussen het geluidregister, het nalevingsverslag en de geluidkaart hoofdspoorwegen? Het geluidregister is een instrument dat wordt gebruikt om de maximaal toegestane geluidproductie van hoofdspoorwegen te beheren. Het geluidregister presenteert niet de geluidbelasting op woningen en andere geluidgevoelige objecten in een bepaald jaar, maar laat de maximale geluidproductie op vaste referentiepunten langs hoofdspoorwegen zien. De maximale geluidproductie op een referentiepunt is het geluidproductieplafond (gpp).
Het nalevingsverslag is bedoeld om te toetsen of de geluidproductie in een bepaald jaar op de referentiepunten voldoet aan de wettelijk vastgestelde geluidproductieplafonds. In het nalevingsverslag staan geen geluidcontouren en het geeft daarom geen inzicht in de geluidbelasting in uw directe woonomgeving.
De geluidkaart geeft dit inzicht wel. De meest recente geluidkaart geeft de situatie in 2011 weer.

Geluidregister
De geluidproductieplafonds zijn opgenomen in het geluidregister. Het geluidregister wordt sinds de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1-1-2024 beheerd door het RIVM in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Op dit moment zijn de gegevens van het geluidregister nog niet te raadplegen.
Voor informatie over de geluidbrongegevens hoofdpoorwegen kunt u tijdelijk een verzoek doen via gpp-loket@prorail.nl

Nalevingsverslag
Het jaarlijkse nalevingsverslag gpp's van de beheerder van de infrastructuur wordt met de bevindingen van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat hier gepubliceerd.

Geluidkaart
De Geluidkaart hoofdspoorwegen 2016 is vastgesteld en is gepubliceerd op deze plaats: www.rijksoverheid.nl/geluidinkaart.

Actieplan
Het actieplan omgevingslawaai voor drukbereden spoorwegen 2013-2018 is hier te vinden. De voorbereiding voor het opstellen van het Actieplan omgevingslawaai voor drukbereden spoorwegen 2018-2023 is gestart.

Geluidsanering
Onderdeel van het nieuwe hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer zijn de artikelen die de hernieuwde aanpak van bestaande geluidknelpunten regelen: de geluidsanering.

Meer informatie

 

picture