logo
Geluid vanwege spoorverkeer: uitleg

Achtergrond
In het nieuwe hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer zijn ook artikelen opgenomen die de aanpak van bestaande geluidknelpunten vanwege spoorverkeer regelen: de geluidsanering. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de geluidsanering verschuift naar de beheerder van de infrastructuur: ProRail. De financiering is geregeld in het MIRT en daar opgenomen als het Meerjarenprogramma geluid (MJPG). De Minister van Infrastructuur en Waterstaat stelt de saneringsplannen, inclusief de uitvoeringstermijn, vast. Voor gemeenten betekent dit dat zij geen projecten meer kunnen indienen bij Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSV) voor geluidsanering van hoofdspoorwegen. De projecten die via BSV zijn gestart, worden door BSV afgemaakt. De status van de geluidsanering is in de Statuskaart aangegeven.

Procedure
De beheerder van de infrastructuur (voor de hoofdspoorwegen is dat ProRail) dient saneringsplannen in bij Bureau Sanering Verkeerslawaai. BSV is gemandateerd om een saneringsplan vast te stellen. De inspraakprocedure wordt door BSV afgehandeld. Op de website van BSV zijn de lopende procedures te vinden.

 

Raadpleeg de Statuskaart

Meer informatie

 

picture