logo
Geluid vanwege spoorverkeer: uitleg

Geluid vanwege spoorverkeer
Deze website geeft informatie over de beheersing van het spoorgeluid zoals deze in de Omgevingswet en de Wet milieubeheer geregeld is.

Achtergrond
Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Voor de beheersing van het geluid van het spoorverkeer zijn op hoofdlijnen de regels, zoals die in de Wet milieubeheer golden, overgenomen. De regels voor de aanpak van hoogbelaste locaties (geluidsanering) uit de Wet milieubeheer blijven nog gelden tot de geluidsanering is afgerond. De informatie van deze website wordt in de loop van 2024 volledig overgeheveld naar de websites van het Rijk, het RIVM en ProRail. Tot die tijd is op deze plek de meest relevante informatie nog te vinden.

Samenhang
Het geluidregister bevat alle informatie van de geluidproductieplafonds (gpp’s). Een gpp geeft de maximaal toegestane geluidproductie aan op vaste referentiepunten langs hoofdspoorwegen. In het jaarlijkse nalevingsverslag (Wet milieubeheer) of monitoringsverslag (Omgevingswet) laat de beheerder zien of in een kalenderjaar de gpp’s inderdaad zijn nageleefd. Op deze manier kan het spoorgeluid niet onbeheerst toenemen. De geluidsanering is een landsdekkend programma waarin doelmatige geluidreducerende maatregelen worden getroffen op hoogbelaste locaties. Hierbij is de situatie bij “volledige benutting van de gpp’s” maatgevend. De geluidkaart wordt elke vijf jaar gemaakt en geeft inzicht in de geluidbelasting in uw directe woonomgeving.

Geluidregister
De geluidproductieplafonds zijn opgenomen in het geluidregister. Het geluidregister wordt sinds de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1-1-2024 beheerd door het RIVM in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Op dit moment zijn de gegevens van het geluidregister nog niet te raadplegen.
Voor informatie over de geluidbrongegevens hoofdpoorwegen kunt u tijdelijk een verzoek doen via gpp-loket@prorail.nl

Nalevingsverslag
De jaarlijkse nalevingsverslagen gpp’s zoals deze onder de Wet milieubeheer door de beheerder zijn opgesteld zijn hier te vinden. Onder de Omgevingswet zullen de jaarlijkse monitoringsverslagen voortaan te vinden zijn op de site van de beheerder zelf.

Geluidkaart
De Geluidkaart hoofdspoorwegen 2021 is te vinden op deze plaats: www.rijksoverheid.nl/geluidinkaart.

Actieplan
Het Actieplan 2018-2023 is te vinden op deze plaats https://open.overheid.nl/documenten/ronl-63db145b-0d01-4daa-8434-4b0391d4c750/pdf De voorbereiding voor het Actieplan 2024-2029 is gestart.

Geluidsanering
Eén onderdeel van de Wet milieubeheer is nog van kracht, namelijk de aanpak van hoogbelaste locaties: [de geluidsanering]. .

Meer informatie

 

picture